🎧 Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (380 audio)

Bismillah
Kumpulan rekaman audio kajian
Materi : Kitab Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam
Oleh : al Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed hafizhahullah
Lokasi : Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon
Cara unduh : klik kanan pada judul kajian > save link as / simpan link sebagai
Sumber : t.me/taisir_alam
💻 💾 🔽
NoTanggalDownload Kajian
1-Tentang Muamalah
2-Definisi dan Hukum Jual Beli
3-Lanjutan Ikhtilaf Khiyar Majlis
4-Hadits 251 (Larangan Jual Beli Munabadzah dan Mulasamah)
5-Hadits 252 dan 253 (Beberapa Larangan Dalam Jual Beli)
6-Tentang Jual Beli Kambing yang Ternyata Bukan Kambing Perahan
7-Hadits 254 (Larangan Jual Beli Habalil Habalah)
8-Kaidah Muamalah yang Diharamkan
9-Hadits 255 dan 256 (Larangan Jual Beli Buah yang Masih di Pohon)
10-Hadits 257 (Larangan Jual Beli Muzabanah)
11-Hadits 258 (Larangan Jual Beli Mukhabarah, Muhaqolah, Muzabanah)
12-Hadits 259 (Larangan Harga Anjing, Mahar Pelacur, dan Upah Dukun)
13-Hadits 261 (Jual Beli 'Aroya)
14-Hadits 262 dan 263 (Jual Beli 'Aroya dan Jual Beli Pohon Setelah Dikawinkan)
15-Lanjutan Hadits 264 (Larangan Menjual Makanan Sebelum Menakarnya)
16-Hadits 265 (Haramnya Jual Beli Khabaits)
17-Lanjutan Faedah Hadits 265 (Haramnya Jual Beli Khabaits)
18-Bab As Salaam
19-Hadits 266 (Syarat Jual Beli Salam)
20-Hadits 267 (Syarat Dalam Jual Beli)
21-Lanjutan Hadits 267 (Syarat Dalam Jual Beli)
22-Hadits 268 (Syarat Dalam Jual Beli)
23-Lanjutan Hadits 268 (Syarat Dalam Jual Beli)
24-Hadits 270 (Riba Dalam Emas, Perak, Gandum, Terigu)
25-Hadits 271 (Riba Fadhl dan Nasi'ah)
26-Hadits 272 (Haramnya Riba Fadhl Dalam Kurma)
27-Hadits 273 dan 274 (Larangan Menukar Emas Dengan Perak Secara Tunda)
28-Bab Hawalah (Pemindahan Utang Piutang)
29-Hadits 276 (Larangan Menunda Pembayaran Utang)
30-Hadits 277 (Seseorang yang Mendapati Barangnya Pada Orang yang Bangkrut)
31-Hadits 278 (Kepemilikan Bersama)
32-Lanjutan Hadits 278 (Ikhtilaf Ulama Tentang Kepemilikan Bersama)
33-Hadits 279 (Hukum Hukum Tetangga)
34-Hadits 280 (Bab Ghasab)
35-Hadits 281 (Bab Musaqah dan Muzaro'ah)
36-Lanjutan Hadits 281 (Ikhtilaf Tentang Muzaro'ah)
37-Hadits 282 dan 283 (Hukum Menyewakan Tanah)
38-Bab Wakaf
39-Hadits 284 (Pemanfaatan Tanah Wakaf)
40-Lanjutan Hadits 284 (Syarat Syarat Dalam Wakaf)
41-Lanjutan Hadits 284 (Ikhtilaf Tentang Wakaf)
42-Hadits 285 Sd 287 (Bab Hibah dan Adil Dalam Pemberian)
43-Hadits 291 (Bab Wasiat)
44-Faedah Hadits 291, Hadits 292 (Wasiat)
45-Bab Waris
46-6 Golongan Ahli Waris
47-Lanjutan 6 Golongan Ahli Waris, Tambahan, dan Penghalang
48-Penghalang Menerima Waris
49-Hadits 294 (Muslim Tidak Mewarisi Kafir dan Sebaliknya)
50-Hadits 295 (Larangan Menjual dan Menghibahkan Wala)
51-Hadits 296 (3 Sunnah Pada Bariroh)
52-Muqaddimah Kitab Nikah 
53-Amalan Bagi Wanita di Rumahnya dan Hadits 297 (Perintah Menikah Bagi Pemuda) 
54-Hadits 298 (Kemudahan Syariat Islam dan Larangan Berlebihan Dalam Beribadah)
55-Hadits 299 (Larangan Kebiri dan Tidak Menikah)
56-Bab Wanita Wanita yang Haram Dinikahi
57-Penjelasan Hadits 300 (Siapa yang Haram Untuk Dinikahi)
58-Hadits 301 (Larangan Menikahi Bibi dan Keponakan Sekaligus) 
59-Bab Syarat-Syarat Tambahan Dalam Pernikahan 
60-Larangan Nikah Syighor (Hadits 303) 
61-Larangan Nikah Mut'ah (Hadits 304)
62-Hadits 305 (Meminta Untuk Dinikahkan Bagi Janda Atau Meminta Izin Bagi Perawan Untuk Dinikahkan)
63-Hadits 306 (Tidak Boleh Dinikahi Setelah Talak 3 Hingga Wanita Tersebut Menikah Dengan Orang Lain)
64-Ikhtilaf 'Ulama Tentang Thalaq 3 Sekaligus
65-Hadits 307 (Hak hak Suami Istri)
66-Hadits 308 (Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri)
67-Hadits 309 (Bab Larangan Khalwat Dengan Wanita yang Bukan Mahram)
68-Hadits 310 (Bab Mahar)
69-Faedah Hadits 310 (Bab Mahar)
70-Keharusan Memberikan Mahar
71-Faedah Hadits 311 (Tidak Ada Lafadz Khusus Dalam Akad Nikah)
72-Faedah Hadits 311 Menurut Imam Bukhari
73-Hadits 312 (Walimah)
74-Faedah Hadits 312 (Walimah)
75-Kitab Ath Thalaq
76-Hadits 313 (Larangan Talak Ketika Haidh)
77-Apakah Jatuh Talak Ketika Menceraikan Saat Haidh
78-Hadits 314 (Penjelasan Gharib Hadits)
79-Makna dan Faedah Hadits 314
80-Bab 'Iddah
81-Hadits 315 (Masa 'Iddah Wanita Hamil Adalah Sampai Melahirkan)
82-Bab Larangan Seorang Wanita Berkabung Lebih dari 3 Hari Kecuali Terhadap Suaminya
83-Hadits 317 (Perkara yang Dihindari Oleh Wanita Berkabung)
84-Hadits 318 (Larangan Bercelak Bagi Wanita Berkabung)
85-Kitab Li'an
86-Hadits 319 (Tata Cara Li'an)
87-Makna Hadits 319 (Tata Cara Li'an)
88-Faedah Hadits 319 (Tata Cara Li'an)
89-Hadits 320 (Nasab Anak Jika Li'an)
90-Hadits 321 (Ciri dan Sifat Anak Bukan Dalil Untuk Li'an)
91-Hadits 322 (Hubungan Nasab)
92-Faedah Hadits 322 (Hubungan Nasab)
93-Hadits 323 (Kemiripan Ciri)
94-Hadits 324 (Tentang 'Azl)
95-Hadits 325 (Hukum 'Azl)
96-Hadits 326 (Larangan Mengaku-ngaku Nasab)
97-Hadits 327 dan 328 (Kitab Ar Rodho')
98-Hadits 329 (Mahram Karena Persusuan)
99-Hadits 330 (Persusuan yang Menyebabkan Mahram)
100-Hadits 330 (Ukuran yang Teranggap Sekali Persusuan dan Ikhtilaf 'Ulama)
101-Hadits 331 (Batal Pernikahan Jika Terbukti Sebagai Mahram Akibat Persusuan)
102-Hadits 331 (Perselisihan Tentang Persaksian Seorang Budak Wanita Dalam Persusuan)
103-Hadits 332 (Hak Pengasuhan Anak)
104-Faedah Hadits 332 (Hak Pengasuhan Anak)
105-Ucapan 'Ulama Tentang Hak Pengasuhan Anak
106-Muqaddimah Kitab Qishah 
107-Hadits 333 (Yang Menyebabkan Halalnya Darah)
108-Faedah Hadits 333 dan Hadits 334 (Awal Pertama yang Akan Dihisab)
109-Hadits 335 (Seorang Muslim Jika Terbunuh Harus Diqishash atau Bayar Diyat)
110-Faedah Hadits 335 (Seorang Muslim Jika Terbunuh Harus Diqishash atau Bayar Diyat)
111-Hadits 335 (Sumpah yang Berulang Dalam Qishash atau Qosamah)
112-Hadits 336 dan 337 (Qishash Terhadap Yahudi yang Membunuh Budak Dengan Batu)
113-Hadits 338 (Larangan Menumpahkan Darah di Tanah Haram (Mekkah) 
114-Hadits 338 (Larangan Menumpahkan Darah di Tanah Haram (Mekkah) bagian 2
115-Hadits 339 (Hukum Seorang Ibu yang Menggugurkan Janinnya)
116-Hadits 340 (Hukum Membunuh Janin Dengan Tidak Sengaja)
117-Faedah Hadits 340 (Hukum Membunuh Janin Dengan Tidak Sengaja)
118-Hadits 341 (Tidak Ada Diyat Bagi Orang yang Sengaja Menyakiti)
119-Hadits 342 (Diharamkannya Surga Bagi Orang yang Bunuh Diri)
120-Faedah Hadits 342 (Diharamkannya Surga Bagi Orang yang Bunuh Diri)
121-Kitab Al Hudud
122-Hadits 343 (Hukum Had Bagi Pembunuh, Perampok, Pencuri)
123-Faedah Hadits 343 (Hukum Had Bagi Pembunuh, Perampok, Pencuri)
124-Hadits 344 (Hukum Bagi Seorang yang Berzina)
125-Faedah Hadits 344 (Hukuman Bagi Pezina)
126-Hadits 345 (Hukuman Bagi Budak yang Berzina)
127-Hadits 346 dan 347 (Pengakuan Seorang yang Berzina Agar Dirajam)
128-Hadits 349 (Hukuman Bagi Seorang Pengintip)
129-Makna al Maidah Ayat 38, Hadits 350 dan 351 (Hukum Had Bagi Pencuri)
130-Faedah Hadits 350 dan 351 (Hukum Had Bagi Pencuri)
131-Lanjutan Faedah Hadits 350 dan 351 (Hukum Had Bagi Pencuri)
132-Hadits 352 (Larangan Memberi Syafa'at Kepada Orang yang Terkena Hukum Had)
133-Faedah Hadits 352 (Larangan Membela Orang yang Terkena Hukum Had)
134-Bab Had Bagi Peminum Khamr
135-Hadits 353 (Had Bagi Peminum Khamr)
136-Hadits 354 (Bab Ta'zir)
137-Hadits 354 (Ikhtilaf Ulama Tentang Ta'zir)
13801-03-16Hadits 18 sd 19 (Anjuran dan Keistimewaan Siwak)
13901-05-17Hadits 58 (Hadirnya Wanita di Masjid)
14001-08-17Khilaf Ulama Hadits 61 (Bab Adzan dan Iqomah)
14101-09-15Hadits 7 (Tata Cara Wudhu Rasulullah)
14201-11-17Hadits 76 (Mengucapkan Amiin)
14301-12-15Hadits 13 (Adab Buang Hajat)
14402-02-17Faedah Hadits 47 (Kaifiyah Sholat Maktubah)
14502-08-17 Khilaf Ulama Hadits 61 (Pengulangan Lafadz Adzan dan Iqomah)
14602-11-17Hadits 77 sd 78 (Hukum Memperlama Sholat)
14703-05-16Hadits 28 (Mandi Junub)
14803-08-15Hadits 1 (Makna Niat)
14903-08-17Hadits 62 (Kaifiyah Tata Cara Adzan dan Iqomah)
15003-10-16Faedah Hadits 39 sd 40 (Darah Istihadhah dan Haid)
15104-01-18Hadits 79 (Bab Sifat Sholat Nabi)
15204-05-17Hadits 59 (Shalat Sunnah Rawatib)
15304-08-15Hadits 2 (Faedah Hadits Niat)
15404-10-16Faedah Hadits 42 (Lanjutan Bab Haid)
15504-10-17Hadits 70 (Shaf Dalam Sholat)
15605-09-16Hadits 39 (Bab Haid)
15705-12-16Hadits 44 (Penamaan Do'a dan Sholat)
15806-02-18Hadits 80 sd 81 (Takbir Dalam Sholat)
15906-09-16Hadits 39 (Lanjutan Bab Haid)
16006-12-16Hadits 45 (Amalan yang Paling Utama)
16107-02-18Hadits 81 (Takbir dan Hikmah Dalam Sholat)
16207-09-17Hadits 64 (Menghadap Kiblat)
16308-08-17Faedah Hadits 62 (Kaifiyah Tata Cara Adzan dan Iqomah)
16409-11-17Penjelasan Hadits 77 sd 78 (Hukum Memperlama Sholat)
16510-04-17Hadits 55 (Keutamaan Sholat Berjam'aah Bagi Pria)
16610-05-16Hadits 29 sd 30 (Tata Cara Mandi Junub)
16710-10-16Faedah Hadits 42 (Badan Wanita yang Haid Tetap Suci)
16810-10-17Hadits 71 (Shaf Dalam Sholat)
16911-01-18Hadits 79 sd 80 (Bab Sifat Sholat Nabi)
17011-07-17Lanjutan Hadits 59 (Shalat Sunnah Rawatib)
17111-08-15Hadits 3 sd 4 (Wajib Memperhatikan Anggota Wudhu, Istinsyaq, Istijmar)
17211-10-16Hadits 43 (Lanjutan Bab Haid)
17312-07-17Hadits 60 (Sholat Sunnah Rowatib dan Keutamaan Sholat Fajar)
17412-10-15Faidah Hadits 9 (Disukai Memulai dari Kanan)
17513-02-17Dibenci Tidur Setelah Maghrib dan Berbincang Setelah Isya
17613-04-16Hadits 25 (Hukum Air Kencing Bayi)
17713-07-17Hadits 61 (Bab Adzan dan Iqomah)
17813-09-17Hadits 65 (Menghadap Kiblat)
17913-12-16Hadits 46 (Waktu Waktu Sholat)
18014-03-18Hadits 83 sd 84 (Takbir dan Hikmah Dalam Sholat)
18114-09-17Hadits 65 (Menghadap Kiblat bagian 2)
18214-11-16Faedah Hadits 43 (Lanjutan Bab Haid) dan Bab Sholat
18315-03-16Hadits 21 sd 22 (Mengusap Diatas Khuff)
18415-08-16Hadits 33 sd 34 (Seputar Mandi Junub)
18515-09-15Faedah Hadits 7
18616-02-16Hadits 16 (Azab Bagi Orang yang Kencing Sembarangan dan Suka Adu Domba)
18716-02-17Hadits 49 (Menunda Waktu Sholat Isya)
18816-03-17Hadits 52 sd 53 (Waktu waktu yang Dilarang Dalam Sholat)
18916-08-16Hadits 35 (Seputar Mandi Junub)
19017-05-16Hadits 31 (Tidurnya Orang yang Junub)
19119-01-16Hadits 15 (Larangan Memegang Kemaluan dengan Tangan Kanan dan Bernafas di Bejana)
19219-04-16Hadits 26 (Badui Kencing di Masjid)
19319-09-17Faedah Hadits 66 (Menghadap Kiblat)
19419-10-17Istinbat Hadits 72
19520-02-17Hadits 50 sd 51 (Perkara yang Dimakruhkan Dalam Sholat)
19620-02-18Hadits 82 (Tata Cara Sujud Dalam Sholat)
19720-03-17Penjelasan Hadits 52 sd 53 (Waktu waktu yang Dilarang Dalam Sholat)
19820-04-17Hadits 56 (Keutamaan Sholat Berjam'aah dan Kewajibannya)
19920-09-17Faedah Hadits 66 (Menghadap Kiblat)
20021-03-16Madzi dan Sejenisnya
20121-03-18Hadits 85 sd 86 (Sifat Sholat Nabi)
20221-09-17Hadits 67 (Menghadap Kiblat)
20322-02-18Ikhtilaf Ulama Hadits 82 (Tata Cara Sujud Dalam Sholat)
20422-03-18Hadits 87 sd 88 (Sifat Sholat Nabi)
20522-08-16Hadits 36 (Seputar Tayamum)
20622-09-15Hadits 8 (Tata Cara Wudhu Rasulullah)
20723-02-16Hadits 17 (Siwak)
20823-02-17Faedah Hadits 51 (Perkara yang Dimakruhkan Dalam Sholat)
20923-08-16Hadits 37 (Tata Cara Tayamum)
21023-08-17Hadits 63 (Menjawab Ucapan Muadzin)
21124-04-17Hadits 57 (Keutamaan Sholat Isya dan Sholat Fajar)
21224-08-15Hadits 4 (Istinsyaq, Istijmar, dan Mencuci Tangan Setelah Bangun Tidur)
21324-10-17Istinbat Hadits 73 sd 74 (Bab Imamah)
21424-11-15Hadits 11 sd 12 (Adab Buang Hajat)
21525-08-15Hadits 5 (Larangan Kencing pada Air Tergenang dan Mandi Junub dalam Air Tergenang)
21625-10-17Ikhtilaful Ulama Hadits 73 sd 74 (Bab Imamah)
21726-01-17Hadits 46 (Waktu waktu Sholat bagian 2)
21826-04-16Hadits 27 (Sunnah sunnah Fithrah)
21926-09-17Hadits 68 (Shaf Dalam Sholat)
22026-10-17Faedah Hadits 73 sd 74 (Bab Imamah)
22127-03-17Lanjutan Penjelasan Hadits 53 (Larangan Sholat Setelah Sholat Subuh)
22227-03-18Hadits 89 (Sifat Sholat Nabi : Meregangkan Tangan)
22327-09-17Hadits 69 (Shaf Dalam Sholat)
22427-10-15Hadits 10 'Umdatul Ahkam
22529-03-16Hadits 24 (Madzi dan Sejenisnya)
22629-09-15Hadits 9 (Disukai Memulai dari Kanan)
22730-01-17Hadits 47 (Kaifiyah Sholat Maktubah)
22830-03-17Hadits 54 (Bab Mengqodho Sholat)
22930-08-16Faedah Hadits 38 (Seputar Tayamum)
23031-08-15Hadits 5 sd 6 (Larangan Kencing pada Air Tergenang, Mandi Junub dalam Air yang Tidak Mengalir, Mencuci Bejana yang Dijilat Anjing)
23129-03-18Hadits 90 (Sifat Shalat Nabi: Shalat Diatas Sandal)
23203-04-18Hadits 91 sd 92 (Sifat Shalat Nabi: Shalat Membawa Anak Kecil)
23305-04-18Hadits 93 (Sifat Shalat Nabi: Tuma'ninah Dalam Shalat)
23411-04-18Ikhtilaf Ulama Hadits 93 (Sifat Shalat Nabi: Tuma'ninah Dalam Shalat)
23517-04-18Ikhtilaf Ulama Hadits 93 (Sifat Shalat Nabi: Wajib Tuma'ninah Dalam Shalat)
23618-04-18Faedah Hadits 93 (Sifat Shalat Nabi: Wajib Tuma'ninah Dalam Shalat)
23719-04-18Hadits 94 (Bacaan Dalam Shalat)
23802-05-18Hadits 95 (Bacaan Dalam Shalat)
23903-05-18Hadits 96 sd 97 (Bacaan Dalam Shalat)
24009-05-18Hadits 98 (Bacaan Dalam Shalat)
24114-05-18Faedah Hadits 98 (Bacaan Dalam Shalat)
24203-07-18Hadits 99 (Bacaan Dalam Shalat)
24304-07-18Hadits 100 (Bacaan Dalam Shalat)
24405-07-18Hadits 101 (Sujud Sahwi)
24512-07-18Hadits 101 (Sujud Sahwi bagian 2)
24631-07-18Hadits 101 (Sujud Sahwi bagian 3)
24701-08-18Hadits 102 (Sujud Sahwi)
24809-08-18Hadits 103 sd 104 (Hukum lewat di depan orang sholat)
24915-08-18Hadits 105 (Hukum lewat di depan orang sholat)
25016-08-18Hadits 106 (Hukum lewat di depan orang sholat)
25129-08-18Hadits 107 (Shalat Tahiyyatul Masjid)
25230-08-18Hadits 108 (Larangan Berbicara Ketika Shalat)
25304-09-18Hadits 108 (Larangan Berbicara Ketika Shalat bagian 2)
25405-09-18Hadits 108 (Larangan Berbicara Ketika Shalat bagian 3)
25506-09-18Hadits 109 (Memilih waktu yang dingin pada waktu sholat dzuhur)
25611-09-18Hadits 110 (Bolehnya menggunakan alas ketika cuaca sangat panas)
25712-09-18Hadits 111 (Mengqodho sholat yang terlewat)
25813-09-18Hadits 112 (Bolehnya mengimami sholat dengan niat yang berbeda)
25919-09-18Hadits 112 (Bolehnya mengimami sholat dengan niat yang berbeda bagian 2)
26026-09-18Hadits 113 sd 114 (Menutup pundak ketika sholat)
26127-09-18Faedah Hadits 114 (Hukum makan bawang)
26209-10-18Hadits 116 (Tasyahud)
26310-10-18Faedah Hadits 116 (Tasyahud)
26411-10-18Hadits 117 (Cara Sholawat atas nabi)
26516-10-18Faedah Hadits 117 (Cara Sholawat atas nabi)
26617-10-18Hadits 118 (Doa Setelah Tasyahud Akhir)
26723-10-18Hadits 119 (Doa Setelah Tasyahud Akhir)
26824-10-18Hadits 120 (Doa Setelah Tasyahud Akhir)
26925-10-18Hadits 120 (Lanjutan Doa Setelah Tasyahud Akhir)
27031-10-18Hadits 121 (Bab Shalat Witir)
27101-11-18Faedah Hadits 121 (Shalat Witir)
27206-11-18Hadits 122 (Shalat Witir)
27307-11-18Hadits 123 (Shalat Witir)
27408-11-18Hadits 124 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
27527-11-18Hadits 125 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
27628-11-18Makna Ijmali Hadits 125 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
27729-11-18Faedah Hadits 125 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
27801-01-19Hadits 126 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
27902-01-19Faedah Hadits 126 (Doa dan Istighfar Setelah Shalat)
28003-01-19Hadits 127 (Khusyu Dalam Shalat)
28108-01-19Faedah Hadits 127 (Khusyu Dalam Shalat)
28209-01-19Hadits 128 (Shalat Jamak Ketika Safar)
28316-01-19Hadits 128 Bab Sholat Jamak ketika safar (Ikhtilaf Ulama)
28417-01-19Faedah Hadits 128 Bab Sholat Jamak ketika safar
28522-01-19Hadits 129 Bab Sholat Qoshor ketika safar
28623-01-19Hadits 129 Bab Sholat Qoshor ketika safar bagian 2
28724-01-19Hadits 130 Bab Sholat Jum'at
28829-01-19Hadits 130 Bab Sholat Jum'at (Makna Ijmali dan Faedah Hadits)
28930-01-19Hadits 131 Bab Sholat Jum'at
29031-01-19Hadits 131 Bab Sholat Jum'at
29105-02-19Hadits 132 Bab Sholat Jum'at
29206-02-19Hadits 133 Bab Sholat Jum'at
29307-02-19Hadits 134 Bab Sholat Jum'at
29414-02-19Hadits 135 Bab Shalat Jum'at (Mandi Jum'at)
29519-02-19Hadits 136 Bab Shalat Jum'at (Waktu Shalat Jum'at)
29620-02-19Hadits 137 Bab Shalat Jum'at (Qiro'ah yang Disunnahkan)
29721-02-19Bab sholat Iedain (Idul fithri dan idul Adha)
29826-02-19Hadits 138 sd 139 Bab sholat Iedain (Khutbah Ied dan Qurban)
29927-02-19Hadits 140 Bab sholat Iedain (Qurban)
30028-02-19Makna Ijmali Hadits 140 Bab sholat Iedain (Qurban)
30106-03-19Hadits 141 Bab sholat Iedain
30207-03-19Faedah Hadits 141 Bab sholat Iedain
30312-03-19Faedah Hadits 142 Bab sholat Iedain
30413-03-19Ikhtilaf Ulama Hadits 142 Bab Sholat Iedain
30514-03-19Keutamaan Takbir Ied
30620-03-19Bab Sholat Khusuf (Gerhana)
30721-03-19Bab Sholat Khusuf (Gerhana) bagian 2
30826-03-19Hadits 143 sd 144 Bab Sholat Khusuf (Gerhana)
30927-03-19Hadits 145 Bab Sholat Khusuf (Gerhana)
31028-03-19Makna Ijmali Hadits 145 Bab Sholat Khusuf (Gerhana)
31102-04-19Hadits 146 Bab Sholat Khusuf (Gerhana)
31203-04-19Hadits 146 Bab Sholat Khusuf (Gerhana) bagian 2
31304-04-19Hadits 147 Bab Sholat Istisqo (Meminta Hujan)
31410-04-19Hadits 148 Bab Sholat Istisqo (Meminta Hujan)
31511-04-19Faedah Hadits 148 Bab Sholat Istisqo (Meminta Hujan)
31618-06-19Hadits 149 Bab Sholat Khauf
31719-06-19Hadits 150 Bab Sholat Khauf bagian 2
31820-06-19Hadits 151 Bab sholat Khauf 3 (Tata cara sholat khouf)
31926-06-19Hadits 151 Bab sholat Khauf 4 (Makna ijmali)
32027-06-19Kitabul janaiz (Muqoddimah)
32102-07-19Hadits 152-153 (Sholat ghoib dan sholat di kubur)
32203-07-19Hadits 152-153 (Sholat ghoib dan sholat di kubur)- Ikhtilaf Ulama
32304-07-19Hadits 154 Kitab Janaiz: Sholat Jenazah
32408-07-19Hadits 155 (Mengkafani Jenazah)
32509-07-19Hadits 156 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah)
32610-07-19Hadits 156 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah) - Faedah Hadits
32711-07-19Hadits 157 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah) - Ghorib Hadits
32816-07-19Hadits 157 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah) - Faedah Hadits
32917-07-19Hadits 158 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah) - Bersegera mengantar jenazah
33018-07-19Hadits 159 (Memandikan mayit dan mengantarkan Jenazah) Larangan wanita mengantar jenazah
33122-07-19Hadits 160 (Posisi Imam Dari Mayit)
33223-07-19Hadits 161-162 (Haramnya Marah dengan Ucapan Ketika Tertimpa Musibah)
33324-07-19Faedah Hadits 161-162 (Haramnya Marah dengan Ucapan Ketika Tertimpa Musibah)
33425-07-19Faedah dari Syarih Hadits 161-162 (Haramnya Marah dengan Ucapan Ketika Tertimpa Musibah)
33526-07-19Makna Ijmali Hadits 163 (Haramnya Marah dengan Ucapan Ketika Tertimpa Musibah)
33630-07-19Hadits 164 (Larangan Membangun Diatas Kuburan)
33705-08-19Hadits 165 (Mengiringi Jenazah)
33806-08-19Kitab Zakat (bagian 1)
33907-08-19Kitab Zakat (bagian 2)
34008-08-19Hadist 166 (Nabi mengutus Mu'adz)
34115-08-19Faedah Hadits 166 Nabi mengutus Muadz
34220-08-19Hadits 167 (Nishob zakat)
34321-08-19Hadits 167 (Nishob zakat bagian 2)
34422-08-19Hadits 168: Ukuran Zakat
34527-08-19Makna Ijmali Hadits 168: Ukuran Zakat
34602-09-19Makna Ijmali Hadits 169 Kitab Zakat
34703-09-19Faedah Hadits 169 Kitab Zakat
34804-09-19Hadits 170 Kitab Zakat
34905-09-19Faedah Hadits 170 Kitab Zakat
35016-09-19Hadits 171 Kitab Zakat
35117-09-19Makna Ijmali Hadits 171 Kitab Zakat
35218-09-19Makna Ijmali Hadits 171 Kitab Zakat bagian 2
35319-09-19Hadist 172-173: Zakat fithrah
35425-09-19Makna Ijmali Hadist 172-173: Zakat fithrah
35526-09-19Kitab Shiyam (Puasa)
35608-10-19Makna Ijmali Hadits 174 Kitab Shiyam
35709-10-19Hadits 175 Kitab Shiyam
35821-10-19Ikhtilaf Ulama Hadits 175 Kitab Shiyam
35923-10-19Faedah Hadits 175 dan Hadits 176 Kitab Shiyam
36024-10-19Hadits 176: Keutamaan Sahur
36128-10-19Hadits 177: Jarak waktu Sahur
36229-10-19Hadits 178 Kitab Shiyam
36330-10-19Hadits 179: Barangsiapa yang lupa ketika puasa
36404-11-19Hadits 180: Kaffarah jima' di siang bulan romadhon
36505-11-19Faedah Hadits 180: Kaffarah jima' di siang bulan romadhon
36606-11-19Faedah Hadits 180: Kaffarah jima' di siang bulan romadhon bagian 2
36707-11-19Faedah Hadits 180: Kaffarah jima' di siang bulan romadhon bagian 3
36811-11-19Hadits 181: Puasa dalam keadaan Safar
36913-11-19Hadits 182: Bolehnya Berbuka atau Berpuasa ketika Safar
37018-11-19Hadits 183-184: Afdholnya mengambil keringanan dengan berbuka puasa ketika safar
37119-11-19Faedah Hadits 184: Afdholnya mengambil keringanan dengan berbuka puasa ketika safar
37220-11-19Hadits 185: Afdholnya mengambil keringanan dengan berbuka puasa ketika safar
37321-11-19Hadits 186: Membayar hutang puasa di bulan sya'ban
37425-11-19Hadits 187: Siapa yang meninggal yang membayar hutang puasa adalah walinya
37526-11-19Ikhtilaf Ulama Hadits 187-188: Puasa Nadzar
37627-11-19Ikhtilaf Ulama Hadits 188: Mengganti Puasa Nadzar
37702-12-19Hadits 189: Bersegera Berbuka Puasa
37803-12-19Hadits 190: Batas Waktu Berpuasa
37904-12-19Hadits 191: Larangan Puasa wishol
38005-12-19Ikhtilaf Ulama Hadits 191: Larangan Puasa wishol
🔷🔷🔷

Belum ada Komentar untuk "🎧 Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam - Ustadz Muhammad bin Umar as Sewed (380 audio)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

https://t.me/sunnahme