Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

🎧 Riyadhus Shalihin - Ustadz Salman (63 audio)

Daftar Isi [Lihat]
Riyadhus Shalihin - Ustadz Salman (kumpulan audio)

Download Kitab

Judul kitab: Riyadhus Shalihin
Karya: Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an Nawawi
Download PDF Kitab

Download Audio Kajian

Kumpulan rekaman audio kajian kitab Riyadhus Shalihin
Pemateri: al Ustadz Salman hafizhahullah
Lokasi: Masjid Raya Ukhuwwah, Jl Kalimantan Denpasar
Sumber: t.me/anNajiyahBali

1. riyadhus shalihin

πŸ“… 14/02/15 πŸ“
Download MP3

2. riyadhus shalihin

πŸ“… 28/02/15 πŸ“
Download MP3

3. riyadhus shalihin

πŸ“… 14/03/15 πŸ“
Download MP3

4. riyadhus shalihin

πŸ“… 28/03/15 πŸ“
Download MP3

5. riyadhus shalihin

πŸ“… 18/04/15 πŸ“
Download MP3

6. riyadhus shalihin

πŸ“… 25/04/15 πŸ“
Download MP3

7. riyadhus shalihin

πŸ“… 09/05/15 πŸ“
Download MP3

8. riyadhus shalihin

πŸ“… 01/08/15 πŸ“
Download MP3

9. riyadhus shalihin

πŸ“… 15/08/15 πŸ“
Download MP3

10. riyadhus shalihin

πŸ“… 28/09/15 πŸ“
Download MP3

11. riyadhus shalihin

πŸ“… 10/10/15 πŸ“
Download MP3

12. riyadhus shalihin

πŸ“… 24/10/15 πŸ“
Download MP3

13. muroja'ah bab 27

πŸ“… 14/11/15 πŸ“
Download MP3

14. riyadhus shalihin

πŸ“… 28/11/15 πŸ“
Download MP3

15. riyadhus shalihin

πŸ“… 12/12/15 πŸ“
Download MP3

16. riyadhus shalihin

πŸ“… 26/12/15 πŸ“
Download MP3

17. riyadhus shalihin

πŸ“… 09/01/16 πŸ“
Download MP3

18. bab 28 bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat

πŸ“… 23/01/16 πŸ“
Download MP3

19. bab 28 bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya kecuali dalam keadaan darurat

πŸ“… 30/01/16 πŸ“
Download MP3

20. riyadhus shalihin

πŸ“… 13/02/16 πŸ“
Download MP3

21. riyadhus shalihin

πŸ“… 27/02/16 πŸ“
Download MP3

22. riyadhus shalihin

πŸ“… 12/03/16 πŸ“
Download MP3

23. riyadhus shalihin

πŸ“… 26/03/16 πŸ“
Download MP3

24. riyadhus shalihin

πŸ“… 09/04/16 πŸ“
Download MP3

25. riyadhus shalihin

πŸ“… 23/04/16 πŸ“
Download MP3

26. riyadhus shalihin

πŸ“… 23/07/16 πŸ“
Download MP3

27. riyadhus shalihin

πŸ“… 30/07/16 πŸ“
Download MP3

28. riyadhus shalihin

πŸ“… 13/08/16 πŸ“
Download MP3

29. riyadhus shalihin

πŸ“… 27/08/16 πŸ“
Download MP3

30. bab 31 mendamaikan diantara manusia

πŸ“… 24/09/16 πŸ“
Download MP3

31. riyadhus shalihin

πŸ“… 22/10/16 πŸ“
Download MP3

32. riyadhus shalihin

πŸ“… 29/10/16 πŸ“
Download MP3

33. riyadhus shalihin

πŸ“… 09/12/16 πŸ“
Download MP3

34. riyadhus shalihin

πŸ“… 28/01/17 πŸ“
Download MP3

35. hadits ke 325-326

πŸ“… 10/02/17 πŸ“
Download MP3

36. hadits ke 16-17

πŸ“… 24/02/17 πŸ“
Download MP3

37. riyadhus shalihin

πŸ“… 25/02/17 πŸ“
Download MP3

38. riyadhus shalihin

πŸ“… 11/03/17 πŸ“
Download MP3

39. riyadhus shalihin

πŸ“… 25/03/17 πŸ“
Download MP3

40. hadits ke 257

πŸ“… 13/05/17 πŸ“
Download MP3

41. bab 42 (lanjutan)

πŸ“… 26/01/18 πŸ“
Download MP3

42. bab 42

πŸ“… 09/02/18 πŸ“
Download MP3

43. bab 42 tentang berbuat baik kepada teman teman dekat orang tua

πŸ“… 23/02/18 πŸ“
Download MP3

44. bab 42 tentang berbuat baik kepada teman teman dekat orang tua

πŸ“… 09/03/18 πŸ“
Download MP3

45. riyadhus shalihin

πŸ“… 23/03/18 πŸ“
Download MP3

46. riyadhus shalihin

πŸ“… 13/04/18 πŸ“
Download MP3

47. riyadhus shalihin

πŸ“… 11/05/18 πŸ“
Download MP3

48. bab ke 44 hadits ke 354 tata tertib sholat berjamaah

πŸ“… 27/07/18 πŸ“ ✏️Rincian Pembahasan: Syarah Riyadhus Shalihin Bab ke 44 Hadist ke 354 Tata tertib Sholat Berjamaah ✏️ Dibelakang imam orang yg berakal ✏️ Dilarang berdesak desakan Faedah Dari syaikh shalih Utsaimin rahimahullah : ✏️Maknanya tidak diperbolehkan mengusir anak2 di shof pertama kecuali anak2 tsb mengganggu. ✏️ Shof afdhol adalah yg terdekat dengan imam. Walaupun posisinya disebelah kiri imam. ✏️ Jika memberikan sesuatu kepada tamu maka utamakanlah yg lebih tua walaupun dia berada disebelah kiri. Selanjutnya Hadist ke 355 dan 356
Download MP3

49. bab 44 menghormati orang-orang berilmu, lebih tua usianya dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan bab 45 mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka

πŸ“… 10/08/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab 44 Menghormati orang-orang berilmu, lebih tua usianya dan orang-orang yang memiliki keutamaan. ✏️Bab 45 Mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan (agamanya, aqidahnya dan akhlaknya) Dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka. ✏️ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “(Agama) seseorang (dikenal) dari agama temannya maka perhatikanlah siapa temanmu.” (As Shahihah 927) ✏️ QS. Al kahfi 60-66 Ayat ke 60 Faedah dalam Ayat ini : ✏️Adalah perginya seorang berilmu melakukan rihlah menambah ilmu. Belajar ilmu syar'i tidak ada batasnya. Menuntut ilmu adalah ibadah yg tinggi disisi Allah. ✏️Perlunya meminta bantuan kepada pelayan (teman) ✏️Memanfaatkan bertemunya dengan orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu walaupun jaraknya yang sangat jauh. ❓ Disebutkan adanya pertemuan dua lautan dalam ayat tersebut, bagaimana menuntut pendapat para ulama?
Download MP3

50. bab 45 mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka

πŸ“… 17/08/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab 45 Mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan (agamanya, aqidahnya dan akhlaknya) Dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka. ✏️ QS. Al kahfi 60-66 Ayat ke 60 Faedah dalam Ayat ini : ✏️Memanfaatkan bertemunya dengan orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu walaupun jaraknya yang sangat jauh. Qs. Al-Kahf :61 - Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. ✏️Qs. Al-Kahf :62 - Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini". ✏️Faedah: Diharuskannya membawa perbekalan disaat Safar. ✔️Simak faedah-faedah lainnya
Download MP3

51. bab 45 menziarohi orang-orang yang memiliki kebaikan dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka

πŸ“… 24/08/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab 45 Menziarohi orang-orang yang memiliki kebaikan (agamanya, aqidahnya dan akhlaknya) Dan duduk bersama mereka berteman dan meletakkan kecintaan kepada mereka. ✏️ QS. Al kahfi 60-66 Ayat ke 60 Faedah dalam Ayat ini : ✏️Memanfaatkan bertemunya dengan orang-orang yang memiliki keutamaan ilmu walaupun jaraknya yang sangat jauh. Qs. Al-Kahf :61 - Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. ✏️Qs. Al-Kahf :62 - Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini". ✏️Faedah : ▫️Gigihnya nabi musa dalam menuntut ilmu. ▫️Perlunya rihlah seorang berilmu dalam menuntut ilmu. ▫️Perlunya membawa bekal dalam rihlah ▫️Memanfaatkan keberadaan orang yang berilmu. ▫️Kecintaan kepada ilmu
Download MP3

52. bab ke-45 menziarohi kepda orang yang baik akidahnya tauhidnya ibadahnya dan duduk bersama dan berteman dan mencintai mereka

πŸ“… 31/08/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab ke-45 Menziarohi kepda orang yg baik Akidahnya Tauhidnya Ibadahnya dan duduk bersama Dan berteman dan mencintai mereka. ✏️ Qs. Al Kahfi: 28 Dan berkaitan Qs. al An-Am: 52 Al-Kahf : 28 - Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. ▫️▫️ Selalu bersabar bermajelis dengan orang yg istiqomah yang baik aqidahnya, manhaj nya
Download MP3

53. bab ke-45 hadits ke-3 menziarohi kepada orang yang baik aqidahnya tauhidnya ibadahnya dan duduk bersama dan berteman dan mencintai mereka

πŸ“… 07/09/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab ke-45 Hadist ke-3 Menziarohi kepada orang yg baik Aqidahnya Tauhidnya Ibadahnya dan duduk bersama Dan berteman dan mencintai mereka. ▫️▫️ Selalu bersabar bermajelis dengan orang yg istiqomah yang baik aqidahnya, manhaj nya
Download MP3

54. bab ke-45 menziarohi kepada orang yang baik aqidahnya tauhidnya ibadahnya dan duduk bersama dan berteman dan mencintai mereka: hadits ke 364-368

πŸ“… 14/09/18 πŸ“ Rincian Pembahasan: ✏️Bab ke-45 Menziarohi kepada orang yg baik Aqidahnya Tauhidnya Ibadahnya dan duduk bersama Dan berteman dan mencintai mereka. ✏️Hadist ke- 364 Beliau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ΨͺُΩ†ْΩƒَΨ­ُ Ψ§ Ψ±ْΩ…Ω„َْΨ£َΨ©ُ Ψ±ِΨ£Ω„َْΨ¨َΨΉٍ: Ψ§ِΩ…Ω„َΩ„ِΩ‡َΨ§ وَΩ„ِΨ­َΨ³َΨ¨ِΩ‡َΨ§ وَΩ„ِΨ¬َΩ…َΨ§Ω„ِΩ‡َΨ§ وَΩ„ِΨ―ِيْΩ†ِΩ‡َΨ§، فَΨ§ΨΈْفَΨ±ْ Ψ¨ِΨ°َΨ§Ψͺِ Ψ§Ω„Ψ―ِّيْΩ†ِ ΨͺَΨ±ِΨ¨َΨͺْ يَΨ―َΨ§Ωƒَ “Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung.” (HR. al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466) ✏️Hadist ke-365 s/d 368 ✏️Beberapa Faedah yang disimpulkan adalah: ✏️Mencari teman hendaknya terpenuhi 5 sifat: 1. Teman itu bijak 2. Berakhlak yg baik dan tidaklah takut kecuali kepada Allah 3. Bukan orang yg fasiq (yg tidak takut kepada Allah) 4. Bukan ahlul bid'ah (dikhawatirkan menular kepadanya) 5. Bukan orang yg rakus terhadap dunia
Download MP3

55. bab ke-45 menziarohi kepada orang yang baik aqidahnya tauhidnya ibadahnya dan duduk bersama dan berteman dan mencintai mereka dan bermajelis bersama mereka

πŸ“… 28/09/18 πŸ“
Download MP3

56. bab 46 mencintai karena allah

πŸ“… 26/10/18 πŸ“ ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️ Bab. 46 Mencintai karena Allah ✏️Qs. Al-fath 29 - Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. ✏️ Tentang Bekas sujud: ✏️Qs. Al-Δ€ashr :9 - Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung
Download MP3

57. bab 46 mencintai karena allah

πŸ“… 02/11/18 πŸ“ ✏️ Bab. 46 Mencintai karena Allah Dalil ▫️Qs. Al-fath 29 - Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. ▫️Qs al Hashr: 9 Pengusiran (Al-Δ€ashr):9 - Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran (Syukha) dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. ✏️Catatan: Syukha beda dengan bakhil adapun syukha (kikir) lebih berat daripada bakhil. ▫️Tentang Sikap Itsar yaitu: Sikap mengedepankan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri ▫️Ada tiga perkara barangsiapa yg pada perkara itu ada pada dirinya maka dia akan mendapatkan kemanisan iman, yaitu:
Download MP3

58. bab 46 mencintai karena allah

πŸ“… 09/11/18 πŸ“ ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️ Bab. 46 Mencintai karena Allah ▫️Ada tiga perkara barangsiapa yg pada perkara itu ada pada dirinya maka dia akan mendapatkan kemanisan iman, yaitu:
Download MP3

59. bab 43 memuliakan ahlul bait

πŸ“… 23/11/18 πŸ“ ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️ Bab. 43 Memuliakan Ahlul Bait ▫️Dalil Al-Qur'an ▫️Qs. Al-Ahzab 33 .. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ▫️Qs Al-Hajj : 32 Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. ▫️ Dalil Hadits
Download MP3

60. bab 47 tanda-tanda cinta allah kepada hamba-nya

πŸ“… 14/12/18 πŸ“ ▫️ Rincian Pembahasan: ✏️ Bab - 47 Bab. Tanda-tanda Cinta Allah kepada hamba-Nya ▫️Dalil-dalil Al-Qur'an Qs. Δ€li `Imrān : 31 - Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ▫️ Dalil kedua Qs. Al-Mā'idah :54 - Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.
Download MP3

61. bab 49 penetapan di dunia hanya melalui lahirnya saja dan penetapan akhirat antara yang disembunyikan dirinya dengan allah

πŸ“… 17/02/19 πŸ“
Download MP3

62. bab ke 50 tentang rasa takut

πŸ“… 24/02/19 πŸ“ Ringkasan Pembahasan ✏️Bab ke- 50 Tentang Rasa Takut Dalil-dalil dari Al-Qur'an: ▪️Qs. Al-Baqarah :40 Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). ▪️Qs. Al-BurΕ«j :12 Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. ▪️ Qs. Hud : 102 s/ d 106 ▪️ Qs. 'Δ€li `Imrān :28 Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). ▪️ Qs. 'Abasa : 34 s/d 37 (berikut tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu)
Download MP3

63. bab ke 50 tentang rasa takut

πŸ“… 17/03/19 πŸ“ Ringkasan Pembahasan ✏️Bab ke- 50 Tentang Rasa Takut Dalil-dalil dari Al-Qur'an: ▪️Qs. Al-Baqarah :40 Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). ▪️Qs. Al-BurΕ«j :12 Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. ▪️ Qs. Hud : 102 s/ d 106 ▪️ Qs. 'Δ€li `Imrān :28 Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
Download MP3


Posting Komentar untuk "🎧 Riyadhus Shalihin - Ustadz Salman (63 audio)"

Ψ¨Ψ³Ω… Ψ§Ω„Ω„Ω‡ Ψ§Ω„Ψ±Ψ­Ω…Ω† Ψ§Ω„Ψ±Ψ­ΩŠΩ…